Image

郡國賢良公時大知名拔乎其萃者也起家太子挍書迄于左丞相官政四十有一而人臣之位極矣尚書國之理本公悉更之中書朝之樞密公亟掌之休聲與偕升降數四守正而見逐者一遇坎而左遷者二其餘揔戎于外為国作藩所平除者惟幽并秉節鈸而巳至若三登左右丞相三作中書令唐興巳來朝佐莫比盖聖賢之運有會師臣之道欲行人雖求多我每餘地馨香之發敷聞自乆宜其翊戴聖后師範百寮功烈過於如神德聲出於咸一此固與板築崛起屠釣作合之類亦云異也公志玄逺而性髙亮未嘗自異會節乃有立何所不可體道以為宗旣定囯於一言亦保身之雅其於經理世務雜以軍囯决事如文集卷大流應物如響紛綸輻輳其猶指掌及夫先聖㣲旨稽古未傳缺文必補墜禮咸甄與經籍為笙篁於朝廷為粉澤固不可詳而載也始公之從事實以懿文而風雅陵夷巳數百年矣時多吏議摜落文人庸引雕蟲沮我勝氣丘明有耻子雲不為乃未知宗匠所作王覇盡在及公大用激昻後來天將以公為木鐸矣斯文豈䘮而今也則亡嗚呼克生以輔時而臣道不究致用以利物而人將安仰上撫床以念徃下輟相而哀至復見之於公焉太常議行謚曰文貞二十年秋八月甲申遷穸於萬安山之陽燕國夫人元氏祔焉夫人故尚書右丞相武陵公懷慎之女也動為柔範皆可師訓及公之貴連姻帝室雖處榮盛若非在巳内

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类