Image

執謙下外睦親踈古之賢明未始兼有開元十九年三月壬戍薨于東都康俗里第享年六十四長子均中書舍人次曰均駙馬都尉街尉卿季曰椒符寳郎泣血在疚皆我之有後也嗚呼玄堂永閟何事春秋幽篆期在亦云不朽而巳銘曰天有密命滋液百寳時無大賢誰與明道我公允叶我德孔昭翰飛戾天羽儀清朝功遂身謝名由實羙言而有立古無不死南山之下詔葬于兹後之與歸誰我太師故特進贈兖州都督駙馬都尉觀國公楊公莫誌銘并序公諱某字某弘農華隂人也其先食釆於楊因邑為氏始文集卷大三大於兩漢更盛於周隋司空觀徳王戎之髙祖也台階論道盟府書勲利建維城澤流後嗣泊右衛将軍贈兵郡尚書府君諱某累葉炳靈六轡承祀而皆千里一舉逸翰所推五侯同拜貴戚莫比公即尚書之子也誕保中和克紹前烈㓜以羙秀兼大叔之文長而嘉聞增季友之業孝悌忠信藴子生知禮樂詩書成於時習弱冠以門子調補晉州恭軍中宗之在春宫也妙簡才地將降天孫兼之實難而公惟允以選尚長寧郡主加朝散大夫拜通事舍人累選右衛郎將神龍元祀中興在運預聞大䇿克樹休勲而貴主宜家旣增湯沐列侯傳國復錫山川至是始張觀國公拜駙馬都尉左千牛衛將軍加上挂國累遷秘書監兼

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类