Image

才能親加考覈卿等各噟時用副朕慮未亦旣得人佇阻隹政若鳐銳精爲理發績有稱即當待以不火信斯言之可復如其政不能舉行且有遺置獨敗于嚴躬必将坐於舉主此亦明約不得不然各冝勉之以成名名今雕外少物各冝領取並於朝堂坐食食訖好去勑議放私鑄錢勑布帛不可以尺也爲交易寂粟不可以抄勺貿有無故古之爲錢將以佛貨弊盖人所作非天實生頃者耕織爲資乃稍幾而傷本摩务之物却以少而致貴頃雖官鑄所入無幾約壬計本跨費又多公私之間給用不贍未言其弊豈無變通徃者漢文之時巳有放鑄之令雖見非於資献集卷七誼亦無廢於賢君况古徃今来時異事變反經之美要有定耶終然自拘必無是用且欲不禁私鑄其理如向公殫百僚詳議可否朕將親覽祥善而從勑處分宴州方將士勑朔方軍節度大使兵部尚書信安郡王禕總戎朔陲經畧萬里賦車籍馬精卒銳兵自其有虞莫不素練而配虜井說偏師致誅謀若有神取如俯拾雖廟畧之云逺亦將士之力焉威武載楊頑凶且懾狂冠覆巢以奔北群師掉鞅而来歸因其线旋聊加宴樂各冝坐食相與畫赖其軍將巳下官賞别有處分信安郡王幃與一子官勑宴幽州生人

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类