Image

爲劉渙凶逆處置狂踈遂令此蕃蹔有遷轉今劉涣伏法逺近知之計沙陁部落當自歸本處卿可具宣朝旨以其心兼與盖嘉運相知取其稳便豐草羙水皆在此庭計必思歸從其所欲也卿可量事安慰仍勿催迫處置了曰具以状聞夏中盛熱卿及将士百姓己下並平安好遣書指不侈圾勑河西節度牛仙客書物河西節度使牛仙客邉事煩摠苦已勞神若不纎悉安得條理頃聞訓練士馬蓄積軍儲資用有餘動不然備是卿忠烈更勤經略事事如此朕復何憂摩臂之間想皆得所卿近有奏請並巳處分夏末甚熱卿及將士百姓巳下文献集卷八三並平安好遣書指不多及勑北庭將士巳下書勑北庭將士翰海軍使盖嘉運已下逆胡忿戾乘此倡經驅率匪人圍犯邉顕皆如素慮不出下策外等雖在絶境且據堅城將士一心莫非勇義觀釁而動取亂在茲冝臨事籌之無失此便但蘇禄本以姦詐誑誘群胡無徳在人何能有國今乃驅烏合之衆作不義之舉師曲在老族滅其時鄉可因其不固之心乘其巳疲之衆揞捔歸路剪滅逋醜此亦天與豈直人謀仍熟料之取萬全也國之重賞惟待竒功豈在言之自良圖耳比秋氣巳泠卿及將士百姓並平安好遣書指不兮及

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类